Uudised
Muutus Jäätmeseadus 2007-03-01

2007 aasta 01. märtsil avaldati Riigi Teatajas muudetud Jäätmeseadus, mis jõustub 11. märtsil 2007 aastal.

Oluline on siinkohal märkida, et uues Jäätmeseaduses on oluliselt täpsustatud tootjavastutuse punkte ning on ära märgitud ka kohustused nende rehvide kohta, mis saabuvad Eestisse autode alt.

Muudetud jäätmeseaduse järgi on kõik ettevõtted, kes toovad maale probleemtooteid ning on sõlminud lepingu Tootjavastutusorganisatsiooniga(TVO), ettevõtetele pandud kohustused delegeerinud TVOle. See tähendab, et ettevõte, kes on sõlminud TVO ga tootjavastutuslepingu on selle lepinguga ka kogu vastutuse seaduse täitmise eest delegeerinud TVOle.

Eraldi on ära märgitud, et autode ja haagiste all Eestisse tulevate rehvide kohta peab samuti eraldi arvestust pidama ning ühtlasi peab ka autode või haagiste tootja/maaletooja nendele rehvidele organiseerima seadusele vastava kogumise ja edasise taaskasutamise.

Täpsustatud on rehvi mõistet, kus see on sõnastatud järgmiselt: rehv on mootorsõiduki ja selle haagise rehv. Antud sõnastus viitab otseselt sellele, et tootjavastutuse alla kuuluvad kõikide sõidukite rehvid, mis töötavad mootoriga. Sinna hulka kuuluvad nüüdsest ka mootorataste, mopeedide ning eriotstarbeliste sõidukite rehvid.

Oluline punkt TVO dele on ka kulude jagamine teiste TVO de ja tootjate vahel, kui üks TVO on kogunud ja taaskasutanud probleemtoodetest tekkinud jäätmeid üle keskmise taaskasutamise taseme ning teine TVO või tootja alla keskmie taaskasutamise taseme. Sellisel juhul on üle keskmise probleemtoote koguse kogunud TVO l õigus nõuda alla keskmise kogunud TVO lt ülekogutud koguse kulude hüvitamist.

Antud punkt tagab võrdse finantskoormuse erinevate tootjate ja TVO de vahel, kus finantseerimine hakkab toimuma võrdsetel alustel vastavalt turuosa suurusele.

Lähemat teavet jäätmeseadusesse tehtud muudatuste kohta saab lingilt:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12795899

Kaur Kuurme

tegevjuht

01.03.2007   


Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=28

MT EESTI REHVILIIT. Kik igused kaitstud.